distribute

distribute
[di΄stribju:t] v բաշխել, բաժանել. տարածել. տեղավորել, դասավորել. distribute books/money գիրք/փող բաժանել. widely distributed լայն տարածված. distributed over large territory լայն տարածքով մեկ բաշխված/սփռված. հմկրգ. distributed database տեղաբաշխված տվյալ ների բազա. distributed enviroment տե ղաբաշխված համակարգի միջավայր. distributed intelligence արհեստական ինտելեկտի տե ղաբաշխված միջոցներ. distributed logic տե ղաբաշխված ղեկավարում. distributed object computing տե ղաբաշխված օբյեկտային հաշ վար կում. distributed processing network տե ղա բաշխված տվյալնե րի մշակման ցանց

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • distribute — distribute, dispense, divide, deal, dole are comparable when they mean to give out, usually in shares, to each member of a group. Distribute implies either an apportioning among many by separation of something into parts, units, or amounts, and… …   New Dictionary of Synonyms

 • distribute — dis·trib·ute /di stri byüt/ vt ut·ed, ut·ing 1: to divide among several or many: apportion 2: to give out or deliver esp. to members of a group see also dividend …   Law dictionary

 • distribute — dis‧trib‧ute [dɪˈstrɪbjuːt] verb [transitive] 1. MARKETING COMMERCE to make goods available to customers after they have been produced: • The new products will be sold under the Lipton brand and distributed by Pepsi. 2 …   Financial and business terms

 • Distribute — Dis*trib ute, v. t. [imp. & p. p. {Distributed}; p. pr. & vb. n. {Distributing}.] [L. distributus, p. p. of distribuere to divide, distribute; dis + tribuere to assign, give, allot. See {Tribute}.] 1. To divide among several or many; to deal out; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • distribute — [di strib′yo͞ot, di strib′yoot] vt. distributed, distributing [ME distributen < L distributus, pp. of distribuere, to distribute < dis , apart + tribuere, to allot: see TRIBUTE] 1. to divide and give out in shares; allot 2. to scatter or… …   English World dictionary

 • distribute — (v.) early 15c., to deal out or apportion, from L. distributus, pp. of distribuere to divide, distribute (see DISTRIBUTION (Cf. distribution)). Related: Distributable; distributed; distributing …   Etymology dictionary

 • distribute — [v1] allocate, deliver, spread administer, allot, apportion, appropriate, assign, bestow, circulate, consign, convey, cut up, deal, deal out, diffuse, disburse, dish out*, dispense, disperse, dispose, disseminate, divide, divvy up*, dole out*,… …   New thesaurus

 • Distribute — Dis*trib ute, v. i. To make distribution. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • distribute — To sort mail in order to group pieces according to a plan or scheme …   Glossary of postal terms

 • distribute — should be pronounced with the stress on the second syllable, although (as with contribute) pronunciation with stress on the first syllable is increasingly heard …   Modern English usage

 • distribute — ► VERB 1) hand or share out to a number of recipients. 2) (be distributed) be spread over an area. 3) supply (goods) to retailers. DERIVATIVES distributable adjective. ORIGIN Latin distribuere divide up …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”